MTÜ Eesti Roosiklubi põhikiri

Kinnitatud asutajate poolt asutamislepinguga
29. oktoobril 2010.a.

MTÜ Eesti Roosiklubi põhikiri

1. Üldsätted

1.1. Mittetulundusühingu nimi on Mittetulundusühing Eesti Roosiklubi (lühendina
MTÜ Eesti Roosiklubi ja põhikirja tekstis edaspidi nimetatuna: klubi).
Klubi on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mittetaotlev
tähtajatult asutatud organisatsioon, mis tegutseb avalikkuse huvides.

1.2. Klubi asukoht on Järva maakond, Eesti Vabariik

1.3. Klubi eesmärgiks on roosikasvatuse populariseerimine ja arendamine, vastava
teabe ja kogemuste vahendamine ning selle levitamine üldsusele. Klubi eesmärke
teostatakse põhitegevuste kaudu, milleks on:
a) roosikasvatusalaste teadmiste kogumine, arhiveerimine ning levitamine;
b) roosihuviliste koondamine ühistegevusteks (teabe- ja õppepäevad,
rosaariumide, näidisaedade ning koduaedade külastamine, õppereisid, seltskondlik
tegevus);
c) Eestis kasvatatavate roosisortide elektroonilise andmebaasi loomine ja
järjepidev täiendamine;
d) trükiste koostamine, toimetamine ning levitamine ja müük, klubi kodulehe
loomine ja arendamine;
e) teaduspõhise roosikasvatuse arendamine (maheroosikasvatuse propageerimine,
Eesti oludes vastupidavate ja parimate sortide väljaselgitamine jne);
f) roosi- vm iluaiandusteemaliste koolituste ja näituste korraldamine;
g) rahvusvaheliste sidemete loomine ja koostöö teiste maade roosikasvatajate,-
huviliste ja -ühendustega (ühisüritused, vastatstikused õppereisid);
i)loodushariduse-, keskkonna- ja põllumajandusalastes koostööprojektides
osalemine.

2. Klubi liikmeks vastuvõtmise ning väljaastumise ning väljaarvamise
tingimused ja kord

2.1. Klubi liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kes soovib arendada klubi
eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, kohustub täitma klubi põhikirja ning
üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid.

2.2. Klubi liikmeks vastuvõtmise otsustab klubi juhatus. Liikmeks astumiseks esitab
isik juhatusele kirjaliku avalduse ning tasub klubi arvele esmase liikmemaksu.
Liikmeks vastuvõtmisel kantakse isik klubi liikmete nimekirja. Lae avaldus alla siit.

2.3. Klubist väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse, mis
lahendatakse juhatuse otsusega kahe kuu jooksul liikme avalduse saamisest.

2.4. Klubi liikme võib klubist välja arvata juhatuse otsusega, kui:
a) klubi liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud klubi liikmemaksu ega
taotlenud mõjuvatel põhjustel tasumistähtaja pikendamist;
b) on jätnud täitmata põhikirjast tulenevad või klubi juhatuse poolt talle
pandud kohustused;
c) kahjustab oma tegevusega oluliselt klubi s.h. klubi nime või mainet.
Kahjustamise olulisuse määrab juhatus.

2.5. Klubi liikme väljaarvamise otsustab klubi juhatus oma koosolekul, teatades selle
küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt kaks nädalat enne
koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise
küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle
poolt on 2/3 juhatuse liikmetest.

2.6. Klubi juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse
otsustamist väljaarvamisele järgneval klubi üldkoosolekul.

3. Klubi liikmete õigused ja kohustused

3.1. Klubi liikmetel on õigus:
osaleda hääleõigusega klubi üldkoosolekul;
olla valitud klubi juhtorganite liikmeks;
saada klubi juhatuselt ja muudelt organitelt teavet klubi tegevuse kohta;
osaleda klubi korraldatud üritustel;
kasutada ettenähtud korras klubi vara ning saada liikmetele ettenähtud soodustusi.

3.2. Klubi liige on kohustatud:
a) järgima klubi tegevuses osalemisel põhikirja ja klubi juhtorganite otsuseid;
b) tasuma määratud liikmemaksu jooksva aasta eest;
c) teatama klubi juhatusele klubi liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad
kontaktandmed kahe kuu jooksul pärast andmete muutmist.

3.3. Liikmemaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib klubi liikmele panna ainult
üldkoosoleku otsusega.

4. Üldkoosolek

4.1. Klubi kõrgeimaks organiks on klubi üldkoosolek, millel iga klubi liikmel on üks
hääl.

4.2. Klubi üldkoosoleku pädevuses on:
a) põhikirja muutmine;
b) eesmärgi muutmine;
c) juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
d) volinike valimine või tagasikutsumine;
e) juhatuse või muu põhikirjaga ettenähtud organi liikmega tehingu tegemise,
otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise
otsustamine ja selles tehingus või vaidlustes klubi esindaja määramine;
f) majandusaasta aruande kinnitamine;
g) mittetulundusühingu lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;
h) juhtorgani liikme tasustamise otsustamine;
i) klubile kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade
võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste
määramine nimetatud tehinguteks;
j) liikmemaksu suuruse ja maksmise tingimuste kehtestamine.
k) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud
teiste organite pädevusse.

4.3. Klubi üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt korra aastas:
a) aastaaruande kinnitamiseks;
b) seaduses määratud ja muudel juhtudel, kui klubi huvid seda nõuavad.
c) juhul kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vägemalt 1/10
ühingu liikmetest.

4.4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab klubi juhatus klubi kodulehel klubi
liikmetele vähemalt neliteist päeva enne üldkoosoleku toimumist kutse, näidates ära
üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra või saadab igale klubi liikmele kaks
nädalat enne üldkoosoleku toimumist samasisulise kirjaliku (elektroonilise või
vajadusel paberkandjal) kutse.

4.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on teise esindatud üle
poole klubi liikmetest.

4.6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul
osalenud klubi liikmetest või nende esindajatest. Põhikirja muutmise, lõpetamise ja
jagunemise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul
osalenud liikmetest või nende esindajatest. Põhikirjas ettenähtud klubi eesmärgi
muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek.

5. Juhatus

5.1. Klubi tegevust juhib ja klubi esindab juhatus, mille liikmete arvu alamäär on kaks
juhatuse liiget ja ülemmäär 5 juhatuse liiget.
Üldkoosoleku poolt määratud juhatuse liige peab vastama mittetulundusühingu
seaduses nimetatud juhatuse liikme nõuetele. Juhatus valib endi hulgast juhatuse
esimehe.

5.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse 3 aastaks.

5.3. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälte enamus.

5.4. Juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt kaks korda aastas.

6. Klubi vara

6.1.Klubi vara tekib:
a) liikmemaksudest;
b) varalistest annetustest ja eraldistest, kusjuures varalised annetused ja
eraldised võivad olla nii sihtotstarbelised kui ka sihtotstarvet määramata;
tulust, mida võidakse saada klubi tegevusest s.h. väljaannete kirjastamisest,
levitamisest ja müügist või muude klubi põhikirjalistest eesmärkidest
tulenevate tasuliste ürituste korraldamisest, jms;
c) muust tulust, mis on vajalik klubi põhikirjalise tegevuse arendamiseks.

6.2 klubi omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik klubi põhikirjaliste
eesmärkide saavutamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus seadusega.

7. Ühinemine, jagunemine, likvideerimine.

7.1. Klubi ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud
korras.

7.2. Klubi likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud
isikud.

7.3. Klubi likvideerimisel jaotatakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist
allesjäänud vara võrdsetes osades klubi lõpetamise ajal selle liikmeteks olnud isikute
vahel või sarnase eesmärgiga mittetulundusühingule, sihtasutusele või avalikõiguslikule
juriidilisele isikule. Vara jaotamise võimatusel vara müüakse ja müügist
saadud raha jaotatakse võrdsetes osades klubi lõpetamise ajal selle liikmeteks olnud
isikute vahel.

Muudes siinnimetamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivast
mittetulundusühingute kohta kehtestatud õigusnormidest.
Mittetulundusühingu Eesti Roosiklubi põhikiri on kinnitatud asutamiskoosolekul 29. oktoobril 2010.a.
Asutajad: REA RAUS ja KALLI PETS